WINWIN SERVICE

: แอมเวย์ (ประเทศไทย) :

โครงการ :
แอมเวย์ (ประเทศไทย)
สถานที่ :
ถนนรามคำแหง
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
11/1/2553

ภาพแสดงการติดตั้งกุญแจบานประตูที่เป็นโครงไม้อัด และ กรุไม้อัดปิดทับปัญหาที่ตามมาจากการติดตั้งมือจับ หรือ การเจาะฝังตัวกุญแจตลับทำให้โครงไม้ถูกตัดขาดและภายในก็โปรงทำให้มานแตกและฉีก เวลาบานประตูตกทำให้ขอบบานติดับวงกบมีการเคลื่อนที่ของบานประตู

ปัญหาที่ 2. การยึดน๊อตสกรูมือจับเข้าติดกับบานประตูซึ่งเป็นแผ่นไม้อัดหน้า 5 mm. ในการยึดสกรูนั้นทำให้ไม่แน่น เพราะว่าการยึดสกรูนั้นถ้าไม่มีการเจาะรูนำร่องก่อนนั้น จะทำให้บานไม้อัดนั้นยุ้ยจะทำสกรูนั้นหลวมไม่แน่นเพราะไม่มีเนื้อไม้จริง หรือ เนื้อไม้ที่แข็งได้ยึดเพราะว่าการอัดโครงไม้ไม่ได้ใส่ไม้จริงเข้าไป ทำให้โครงภายไม้โปร่ง เป็นสาเหตุให้มือจับหลวมไม่แน่น

ปัญหาที่ 3 การแก้ไขปัญหาทางหน้างานก็ต้องใช้น๊อตสกรูตัวใหญ่มายึดแทนแต่ปัญหาก็ยังไม่หาย เพราะจะทำให้รูสกรูใหญ่ขึ้น และจะบิดฝาครอบไม่ได้เพราะติดหัวสกรูจะต้องแก้ไขโดยการใช้มือจับรุ่นที่มีสกรูรอยผ่านหากัน ต้องเป็นน๊อตสกรูตัวผู้ และตัวเมียยึดทะลุทั้งนอกและด้านในจึงจะแน่น ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบและหาแน้วทางแก้ไขให้ และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง