WINWIN SERVICE

: L&H Villa :

โครงการ :
L&H Villa
สถานที่ :
ถนน นาราธิวาส (สาทร)
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
8/01/53

1.ภาพแสดงการถอดและกลไกลภายใน ให้กับทางฝ่ายช่างของโครงการ L&H Villa ที่ถนนนราธิวาสตัดใหม่

2.ภาพแสดงการแนะนำวิธีการเปลี่ยนอะไหล่กลไกลภายในให้ทางฝ่ายช่างโครงการถอดและประกอบดูให้ทดลองทำเอง โดยมีฝ่ายช่าง ของบริษัท วิน วิน คลาสสิค จำกัด แนะนำวิธีการประกอบ และปัญหาเมื่อบานประตูเปิดไม่ได้เนื่องจากการชำรุดของกุญแจให้ทราบแล้ว