WINWIN SERVICE

: บ้านสบายสาทร :

โครงการ :
บ้านสบายสาทร
สถานที่ :
สาทร ซอย 10
วันที่ช่างเข้าตรวจ พบหน้างาน :
9/2/2553

1) ภาพแสดงการติดทางหน้างานได้ทำการติดตั้งถูกต้อง แต่ปัญหาของการเปิด-ปิด หมุนกุญแจไม่ออก หรือ ฟันเฟื่องชรูด เพราะ แทงดอกกุญแจเข้าไม่สุด แล้วหมุนเปิดทำให้เฟืองดอกกุญแจไม่ตรงกับเฟืองหมุนตัวกุญแจ

2) ภาพแสดงการถอดมาตรวจเช็คปัญหา ของทางฝ่ายบริษัท วินวิน บองโก้ จำกัด เข้าไปตรวจเช็คปัญหา และ แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาการติดตั้งได้ทราบสำหรับการติดกับประตูหนา 35 MM ให้เจาะในลักษณะที่ถูกต้องอย่างไร ทางฝ่ายช่างผู้รับเหมาทราบและเข้าใจแล้ว

1) ภาพแสดงของการแทงดอกกุญแจที่ถูกต้องให้ดอกกุญแจทะลุตามภาพแสดงเพื่อที่จะให้ฟันเฟืองเข้าตรงช่องและขนาดกับฟันร่องจริง จริง จะหมุนออกได้ง่าย
2) ภาพแสดงการแทงดอกกุญแจเข้าไม่สุดจึงทำให้ดอกกุญแจหมุนฟันเฟืองไม่ถึงและไม่ตรงร่องทำให้หมุนเดือยกุญแจไม่ออก
3) ภาพแสดงของบานประตูที่มีความหนา 35 MM เพราะบานหนาเกินไปทำให้เวลาแทงดอกกุญแจไม่ถึง ปกติแล้วบานห้องชาร์ปควรหนา 25MM